Historia Korporacji

Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. Jest organizacją społeczno - polityczną opierającą swą działalność na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich i europejskich, leżących u podstaw zachodniej kultury łacińskiej. Jest organizacją otwartą na wszystkich ludzi dobrej woli respektujących podstawowe zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Inspiracje do swych działań czerpie

z dziedzictwa polskich ruchów patriotycznych, solidarnościowych i niepodległościowych.

 

Do celów statutowych Korporacji należą:

   •     Uczestnictwo w życiu publicznym Krakowa i Małopolski

   •     Promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

   •     Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

   •     Pogłębianie demokracji w samorządach lokalnych i swobód obywatelskich w Krakowie i Małopolsce

   •     Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych

   •     Działanie na rzecz podmiotowości, wolności i godności osoby ludzkiej

   •     Wspieranie działalności samorządowej i obywatelskiej w Krakowie i Małopolsce

   •     Tworzenie zaplecza programowego i merytorycznego dla krakowskiego i małopolskiego samorządu

   •     Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej

   •     Promocja Krakowa i Małopolski

   •     Przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, a także prowadzenie             działalności charytatywnej i inicjowanie samopomocy obywatelskiej

   •     Działalność na rzecz wspierania i aktywizowania podmiotów gospodarczych z Krakowa i Małopolski

   •     Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczość